Altium Technology Presentation, Sydney, 17 November 2015