System API Constants and Types

Created: May 20, 2013 | Updated: November 15, 2016

Types

TDynamicString = UnicodeString;

TFontQueryMode = (eGetFont, eSetFont);

TLoginOption = (eLoginOption_NoDialogs, eLoginOption_UseCachedUserNameAndPassword, eLoginOption_ErrorsInTitleBar, eLoginOption_HideSigninDialog, eLoginOption_ShowSignInDialog, eLoginOption_PrivateServer);

TLoginOptionSet = Set Of TLoginOption;

TLabFeatureStatus = (lfsUnknown, lfsEnabled, lfsDisabled);

TFileOwnershipWarningLevel = (eFileOwnershipWarningLevel_None, eFileOwnershipWarningLevel_Message, eFileOwnershipWarningLevel_Dialog);

TErrorLevel = (eErrorLevelNoReport, eErrorLevelWarning, eErrorLevelError, eErrorLevelFatal);

TSnippetCreationMode = (eSnippetCreationBySelection, eSnippetCreationByUnionIndex);

TParameterKind = (eParameterKind_String, eParameterKind_Boolean, eParameterKind_Integer, eParameterKind_Float);

TVariationKind = (eVariation_None, eVariation_NotFitted, eVariation_Alternate);

TPinElectrical = (eElectricInput, eElectricIO, eElectricOutput, eElectricOpenCollector, eElectricPassive, eElectricHiZ, eElectricOpenEmitter, eElectricPower);

TNetScope = (eScopeLocal, eScopeInterface, eScopeGlobal);

TBusKind = (eBusKindUndefined, eBusKindLowValueFirst, eBusKindHighValueFirst, eBusKindGeneric);

TLibIdentifierKind = (eLibIdentifierKind_Any, eLibIdentifierKind_NameNoType, eLibIdentifierKind_NameWithType, eLibIdentifierKind_FullPath, eLibIdentifierKind_VaultName);

TComponentKind = (eComponentKind_Standard, eComponentKind_Mechanical, eComponentKind_Graphical, eComponentKind_NetTie_BOM, eComponentKind_NetTie_NoBOM, eComponentKind_Standard_NoBOM, eComponentKind_OwnerDraw);

TOutputCategory = (eOutput_Netlist, eOutput_Simulator, eOutput_Documentation, eOutput_Assembly, eOutput_Fabrication, eOutput_Report, eOutput_Other, eOutput_Validation, eOutput_Export);

TFlattenMode = (eFlatten_Smart, eFlatten_Flat, eFlatten_Hierarchical_GlobalPorts, eFlatten_Global, eFlatten_Hierarchical_Strict);

TErrorKind = (eError_OffGridObject, eError_OffDocumentObject, eError_MissingChildDocument, eError_MissingChildProject, eError_PortNotLinkedToSheetSymbol, eError_SheetEntryNotLinkedToPort, eError_DuplicateDocumentNumbers, eError_UnconnectedWire, eError_UnconnectedNetItem, eError_NetWithNoDrivingSource,
eError_FloatingInputPinsOnNet, eError_DifferentConnectionCodesOnNet, eError_MultipleSameConnectionCodeOnNet, eError_MultipleNamesForNet, eError_AddingItemsFromHiddenNetToNet, eError_AddingHiddenNet, eError_PowerObjectScopeChange, eError_NetParameterInvalidName, eError_NetParameterInvalidValue, eError_MismatchedBusSectionOrdering,
eError_MismatchedFirstGenericIndex, eError_MismatchedSecondGenericIndex, eError_MismatchedIOTypeOnBus, eError_BusIndexOutOfRange, eError_RangeSyntaxError, eError_IllegalBusDefinition, eError_IllegalBusRangeValue, eError_MismatchedBusWidths, eError_MismatchedBusLabelOrdering, eError_MixedGenericAndNumericBusLabels,
eError_UnDesignatedPart, eError_DuplicateComponentDesignator, eError_DuplicateSheetSymbolDesignator, eError_DuplicateNets, eError_DuplicatePinsInComponent, eError_DuplicateSheetEntrysInSheetSymbol, eError_DuplicatePortsInDocument, eError_DuplicateSubParts, eError_MismatchedHiddenPinConnections, eError_MismatchedPinVisibility,
eError_SameParameterWithDifferentValues, eError_SameParameterWithDifferentTypes, eError_MissingModel, eError_ModelInDifferentLocation, eError_MissingModelInFile, eError_DuplicateModelsFound, eError_MissingModelParameter, eError_ErrorInModelParameter, eError_DuplicatePinsInPortMap, eError_MissingPinInPortMap,
eError_MissingPinsPortMapSequence, eError_DuplicateImplementation, eError_UnusedPartInComponent, eError_ExtraPinInComponentDisplayMode, eError_MissingPinInComponentDisplayMode, eError_MismatchedBusAndWire, eError_FloatingNetLabel, eError_FloatingPowerObject, eError_SinglePinNet, eError_SignalWithNoLoad,
eError_SignalWithNoDriver, eError_SignalWithMultipleDrivers, eError_AutoAssignedPin, eError_NoError, eError_MultipleTopLevelDocuments, eError_MultipleConfigurationTargets, eError_ConflictingConstraints, eError_MissingConfigurationTarget, eError_DuplicateUniqueIDs, eError_DifferentialPairMissingPositiveNet,
eError_DifferentialPairMissingNegativeNet, eError_DifferentialPairSameNetInMultiplePairs, eError_DifferentialPairMisConnected, eError_DifferentialPairInversedPolarity, eError_DifferentialPairUnconnectedNet, eError_ConstraintPortWithoutPin, eError_ConstraintBoardNotFound, eError_ConstraintConnectorCreationFailed, eError_ConstraintDuplicateBoardInstance, eError_MissingChildEntity,
eError_OpenBusLinkForbidden, eError_OpenBusLinkMismatchingPorts, eError_HarnessDefinitionConflict, eError_HarnessNetMissingHarnessType, eError_UnknownHarnessDefinitionName, eError_BusNetItemOnHarnessNet, eError_HarnessItemOnWireNet, eError_HarnessItemOnBusNet, eError_HarnessConnectorNameSyntax, eError_MultipleHarnessTypesOnHarnessNet,
eError_OpenBusCascadedInterconnects, eError_OpenBusArbiterLoop, eError_CodeSymbolMissingExportedRoutine, eError_CodeSymbolNoExportedRoutines, eError_CodeSymbolDuplicateCodeEntryNames, eError_CodeSymbolReservedNamesUsed, eError_CodeSymbolIdentifierCaseMismatch, eError_HDLIdentifierRenamed, eError_AmbiguousDeviceSheet, eError_SheetNamesClash);

 

TCompilationStage = (eCompilationStage_Compiling, eCompilationStage_Flattening);

 

TConnectionCode = (eCC_PinInput, eCC_PinIO, eCC_PinOutput, eCC_PinOpenCollector, eCC_PinPassive, eCC_PinHiZ, eCC_PinOpenEmitter, eCC_PinPower, eCC_PortInput, eCC_PortOutput,
eCC_PortBidirectional, eCC_PortUnspecified, eCC_SheetEntryInput, eCC_SheetEntryOutput, eCC_SheetEntryBidirectional, eCC_SheetEntryUnspecified, eCC_UnConnected);

 

TChannelRoomNamingStyle = (eChannelRoomNamingStyle_FlatNumericWithNames, eChannelRoomNamingStyle_FlatAlphaWithNames, eChannelRoomNamingStyle_NumericNamePath, eChannelRoomNamingStyle_AlphaNamePath, eChannelRoomNamingStyle_MixedNamePath);

 

TSignalDirection = (eSignalUndefined, eSignalInput, eSignalOutput, eSignalInOut);

 

TErrorGroup = (eErrorGroupDocument, eErrorGroupComponent, eErrorGroupParameters, eErrorGroupBus, eErrorGroupNet, eErrorGroupMisc, eErrorGroupConstraint, eErrorGroupHarnesses, eErrorGroupHighLevelCodeSymbols);

 

THighlightMethod = (eHighlight_Filter, eHighlight_Zoom, eHighlight_Select, eHighlight_Graph, eHighlight_Dim, eHighlight_Thicken, eHighlight_ZoomCursor);

 

THighlightMethodSet = Set Of THighlightMethod;

 

TWorkspaceObjectId = (eIdAbstractObject, eIdConnective, eIdConnectiveList, eIdWorkspace, eIdProjectBoardLevel, eIdProjectFPGA, eIdProjectCore, eIdProjectEmbedded, eIdProjectLibrary, eIdProjectScript,
eIdProjectFreeDocuments, eIdSourceDocument, eIdDocumentGeneric, eIdDocumentSCH, eIdDocumentSCHLIB, eIdDocumentPCBLIB, eIdDocumentFlattened, eIdDocumentEDIF, eIdDocumentVHDL, eIdDocumentVERILOG,
eIdDocumentProtelNetlist, eIdDocumentPCADNetlist, eIdDocumentPCB, eIdDocumentCUPL, eIdDocumentAdvSimModel, eIdDocumentAdvSimSubCircuit, eIdDocumentIntegratedLib, eIdDocumentConstraints, eIdDocumentVendorConstraints, eIdDocumentPCadPcb,
eIdDocumentPCadLib, eIdDocumentWave, eIdDocumentLogicAnalyser, eIdDocumentHWPartEditor, eIdDocumentBOM, eIdNet, eIdBus, eIdConstraint, eIdConstraintGroup, eIdPart,
eIdFullComponent, eIdFullComponentInstance, eIdImplementation, eIdParameter, eIdSheetSymbol, eIdTextFrame, eIdComponentClass, eIdNetClass, eIdDifferentialPair, eIdChannelClass,
eIdRule, eIdRoom, eIdPin, eIdSheetEntry, eIdNetLabel, eIdPowerObject, eIdCrossSheet, eIdPort, eIdDifference, eIdDifferenceManager,
eIdModification, eIdChangeManager, eIdViolation, eIdViolationManager, eIdComponentMapManager, eIdVariantManager, eIdVHDLEntity, eIdConfiguration, eIdDirective, eIdSpatialLine,
eIdSpatialAnalyser, eIdSpatialCompileMask, eIdReaderSCH, eIdReaderSCHLIB, eIdReaderPCBLIB, eIdReaderEDIF, eIdReaderCUPL, eIdReaderScript, eIdReaderVHDL, eIdReaderVerific,
eIdReaderProtelNetlist, eIdReaderPCADNetlist, eIdReaderPCB, eIdReaderAdvSimLib, eIdReaderBOM, eIdCamOutputDoc, eIdCamView, eIdCamJob, eIdGeneratedPage, eIdPrintView,
eIdPrinterJob, eIdPrinter, eIdSignalManager, eIdSignal, eIdSignalNode, eIdSignalLink, eIdSubNet, eIdEntityPort, eIdInstancePort, eIdInstance,
eIdExternalObject, eIdHashedSCHObject, eIdHashedPCBObject, eIdPCBInstance, eIdConnector, eIdConnection, eIdConnectorMap, eIdMemoryConfiguration, eIdToolChainOptions, eIdDocumentOpenBus,
eIdDocumentHarnessDefinitions, eIdHarnessDefinition, eIdPlugIn, eIdDocumentSimData, eIdDocumentC, eIdDocumentH, eIdHighLevelCodeSymbol, eIdSpatialBlanket, eIdClassCluster, eIdDocumentAltiumLibrary,
eIdPCBConfiguration, eIdFPGAConfiguration, eIdEmbeddedConfiguration, eIdPortTimingSource);

 

TWorkspaceObjectIdSet = Set Of TWorkspaceObjectId;

 

TCrossSelectZoomOption = (eZoom_None, eZoom_Last, eZoom_All);

 

TVariantGraphics = (eVariantGraphics_Cross, eVariantGraphics_MeshBox);

 

TFilterKind = (eFilter_All, eFilter_Documents, eFilter_Projects, eFilter_Workspaces, eFilter_ProjectSource_PCB, eFilter_ProjectSource_FPGA, eFilter_ProjectSource_Core, eFilter_ProjectSource_EMB, eFilter_ProjectSource_ILB, eFilter_ECOFiles,
eFilter_ProjectSource_SCR);

 

TOutputJobVariantScope = (eVariantScope_DefinedForEachOutput, eVariantScope_DefinedForWholeOutputJob, eVariantScope_DefinedFromConfiguration);

 

TEDMS_VaultMode = (eVaultMode_Personal, eVaultMode_Enterprise, eVaultMode_Satellite, eVaultMode_Web);

 

TEDMS_VaultFlag = (edmsWait, edmsForceRefresh, edmsRefreshAfterAddUpdate, edmsShowDialog);

 

TEDMS_VaultFlags = Set Of TEDMS_VaultFlag;

 

TEDM_ACLUserScopeMode = (eUserScopeMode_User, eUserScopeMode_Organization, eUserScopeMode_All, eUserScopeMode_Group);

 

TULB_LifeCycleManagement = (eLifeCycleManagement_Simple, eLifeCycleManagement_Structured);

 

TULB_ReleasedFileType = (eReleasedFileType_Design, eReleasedFileType_Released, eReleasedFileType_BOM, eReleasedFileType_Images);

 

TEDMS_GetOption = (eGetOption_GetAllItemRevisions, eGetOption_GetEffectiveItemRevision, eGetOption_GetStateChanges, eGetOption_ExcludeParameters);

 

TEDMS_GetOptions = Set Of TEDMS_GetOption;

 

TULB_ReleasedFileTypeSet = Set Of TULB_ReleasedFileType;

 

TEDM_ObjectClass = (eObjectClass_Item, eObjectClass_ItemRevision, eObjectClass_Folder, eObjectClass_Facet);

 

TEDM_ObjectClassSet = Set Of TEDM_ObjectClass;

 

TDifferenceKind = (eDifference_Undefined, eDifference_ExtraComponent, eDifference_ExtraNet, eDifference_ExtraNode, eDifference_ExtraComponentClass, eDifference_ExtraNetClass, eDifference_ExtraChannelClass, eDifference_ExtraComponentClassMember, eDifference_ExtraNetClassMember, eDifference_ExtraChannelClassMember,
eDifference_ExtraRule, eDifference_ExtraRoomDefinition, eDifference_ExtraParameter, eDifference_ComponentDesignator, eDifference_ComponentFootprint, eDifference_ComponentComment, eDifference_ComponentKind, eDifference_NetName, eDifference_ComponentClassName, eDifference_NetClassName,
eDifference_ChannelClassName, eDifference_RoomDefinition, eDifference_ParameterValue, eDifference_ParameterType, eDifference_Rule, eDifference_ComponentDesignItemID, eDifference_ExtraSchematicObject, eDifference_ExtraPcbObject, eDifference_ChangedSchematicObject, eDifference_ChangedPcbObject,
eDifference_ChangedPin, eDifference_ExtraDifferentialPair, eDifference_DifferentialPairPositiveNet, eDifference_DifferentialPairNegativeNet, eDifference_ComponentDescription, eDifference_ComponentLibrary, eDifference_ExtraClassCluster, eDifference_ExtraClassClusterMember, eDifference_ClassClusterClassName, eDifference_ConfigurableParameters,
eDifference_ComponentVaultGUID, eDifference_ComponentItemGUID, eDifference_ComponentRevisionGUID);

 

TSchematicNetlister = (eSchematicNetlister_VHDL, eSchematicNetlister_Verilog);

 

TReleaseDistributionPart = (eReleaseDistributionPart_SourceDocuments, eReleaseDistributionPart_BillOfMaterials, eReleaseDistributionPart_AssemblyOutputs, eReleaseDistributionPart_FabricationOutputs);

 

TReleaseDistributionPartSet = Set Of TReleaseDistributionPart;

 

TDifferenceCheckLevel = (eDifferenceCheck_Off, eDifferenceCheck_On, eDifferenceCheck_On_CaseSensitive);

 

TBOMType = (eBOMStyle_Unknown, eBOMStyle_Prototype, eBOMStyle_Production);

 

TBOMTypeSet = Set Of TBOMType;

 

TFieldType = (ftUnknown, ftString, ftSmallint, ftInteger, ftWord, ftBoolean, ftFloat, ftCurrency, ftBCD, ftDate,
ftTime, ftDateTime, ftBytes, ftVarBytes, ftAutoInc, ftBlob, ftMemo, ftGraphic, ftFmtMemo, ftParadoxOle,
ftDBaseOle, ftTypedBinary, ftCursor, ftFixedChar, ftWideString, ftLargeint, ftADT, ftArray, ftReference, ftDataSet,
ftOraBlob, ftOraClob, ftVariant, ftInterface, ftIDispatch, ftGuid, ftTimeStamp, ftFMTBcd, ftFixedWideChar, ftWideMemo,
ftOraTimeStamp, ftOraInterval, ftLongWord, ftShortint, ftByte, ftExtended, ftConnection, ftParams, ftStream, ftTimeStampOffset,
ftObject, ftSingle);

 

TDatabaseType = (eDatabaseType_SQLServer, eDatabaseType_Access, eDatabaseType_MySQL, eDatabaseType_Oracle, eDatabaseType_Other);

 

TPCBClassMemberKind = (eClassMemberKind_Net, eClassMemberKind_Component, eClassMemberKind_FromTo, eClassMemberKind_Pad, eClassMemberKind_Layer, eClassMemberKind_DesignChannel, eClassMemberKind_DifferentialPair, eClassMemberKind_Polygon, eClassMemberKind_SplitPlane, eClassMemberKind_ObjectClass);

 

TECO_Mode = (eECO_PerformAction, eECO_ValidateAction, eECO_CheckSupportForAction);

 

TModificationKind = (eModification_Unknown, eModification_RemoveNode, eModification_RemoveComponentClassMember, eModification_RemoveNetClassMember, eModification_RemoveChannelClassMember, eModification_RemoveRule, eModification_RemoveNet, eModification_RemoveComponent, eModification_ChangeComponentFootPrint, eModification_ChangeComponentComment,
eModification_ChangeComponentDesignator, eModification_ChangeComponentKind, eModification_AnnotateComponent, eModification_AddComponent, eModification_ChangeNetName, eModification_AddNet, eModification_AddNode, eModification_RemoveComponentClass, eModification_RemoveNetClass, eModification_RemoveDifferentialPair,
eModification_RemoveChannelClass, eModification_ChangeComponentClassName, eModification_ChangeNetClassName, eModification_ChangeDifferentialPairPositiveNetName, eModification_ChangeDifferentialPairNegativeNetName, eModification_ChangeChannelClassName, eModification_AddComponentClass, eModification_AddNetClass, eModification_AddDifferentialPair, eModification_AddChannelClass,
eModification_AddComponentClassMember, eModification_AddNetClassMember, eModification_AddChannelClassMember, eModification_RemoveRoom, eModification_ChangeRoom, eModification_AddRoom, eModification_AddParameter, eModification_RemoveParameter, eModification_ChangeParameterName, eModification_ChangeParameterValue,
eModification_ChangeParameterType, eModification_AddRule, eModification_ChangeRule, eModification_FullPartUpdate, eModification_UpdatePartSymbol, eModification_UpdateImplementationValues, eModification_AddImplementation, eModification_RemoveImplementation, eModification_UpdateCurrentImplementation, eModification_ChangePinName,
eModification_ChangePinElectrical, eModification_ChangePortElectrical, eModification_SwapPin, eModification_ChangePinSwapId_Pin, eModification_AddConstraintGroup, eModification_RemoveConstraintGroup, eModification_AddPort, eModification_RemovePort, eModification_ChangePortName, eModification_ChangeComponentLibRef,
eModification_ChangePin, eModification_ChangePhysicalFootPrint, eModification_ChangeSubPartID, eModification_ChangeLibraryReference, eModification_AnnotatePhysicalComponent, eModification_FullDeviceSheetUpdate, eModification_ChangeComponentDescription, eModification_ChangeComponentLibrary, eModification_AddClusterClass, eModification_AddClusterClassMember,
eModification_RemoveClusterClass, eModification_RemoveClusterClassMember, eModification_ChangeClassClusterClassName, eModification_ChangeComponentConfigurableParameters, eModification_ChangeNoERC, eModification_ChangeComponentVaultGUID, eModification_ChangeComponentItemGUID, eModification_ChangeComponentRevisionGUID);

 

TPublisherPageFlag = (ePublisherPageFlag_SceneChange);

 

TPublisherPageFlags = Set Of TPublisherPageFlag;

 

TDocumentOutputValues = Record
OverallScaleX : Double;
OverallScaleY : Double;
PrintScale : Double;
TileX : Integer;
TileY : Integer;
MinX : Integer;
MinY : Integer;
MaxX : Integer;
MaxY : Integer;
End;

 

TInputValues = Record
Mils_PrintingWidth : Integer;
Mils_PrintingHeight : Integer;
Pixel_PrintingWidth : Integer;
Pixel_PrintingHeight : Integer;
OverlapHorizontal : Integer;
OverlapVertical : Integer;
VectorDevice : Boolean;
Mils_MarginLeft : Integer;
Mils_MarginBottom : Integer;
ReferenceDC : LongWord;
Pixel_PageWidth : Integer;
Pixel_PageHeight : Integer;
Pixel_MarginLeft : Integer;
Pixel_MarginBottom : Integer;
FitPrintSizeToDoc : Boolean;
Mils_PageWidth : Integer;
Mils_PageHeight : Integer;
PixelsPerInchX : Integer;
PixelsPerInchY : Integer;
FramesPerSecond : Double;
End;

 

TDialogResult = (eDialogResultOK, eDialogResultCancel, eDialogResultBack);

 

TLogicalState = (eLogicalStateLow, eLogicalStateHigh, eLogicalStateUnknown, eLogicalStateNoError);

 

TSignalStrength = (eStrengthSupply, eStrengthDriving, eStrengthResistive, eStrengthHighZ);

 

TWaveFormat = (eWaveFormatDefault, eWaveFormatLiteral, eWaveFormatNumeric, eWaveFormatSignedNumeric);

 

TWaveRadix = (eWaveRadixDefault, eWaveRadixDecimal, eWaveRadixBinary, eWaveRadixHex, eWaveRadixDisassembly);

 

TWaveTypeKind = (eWaveArrayType, eWaveUnconstrainedType, eWaveRecordType, eWaveEnumType, eWaveStdLogicType, eWaveBitType, eWaveRealType, eWaveCharacterType, eWaveIntegerType, eWaveCUPLType,
eWaveStdLogicVectorType, eWaveBitVectorType, eWaveCUPLVectorType, eWaveStringType, eWavePhysicalType, eWaveAccessType, eWaveArraySubTypeType, eWaveUnknownType);

 

TPrintScaleMode = (ePrintStandard, ePrintExtents);

 

TPrintKind = (ePrintKind_FullColor, ePrintKind_GrayScale, ePrintKind_Monochrome);

 

TPageOptionsRecord = Record
CenterHorizontal : Boolean;
CenterVertical : Boolean;
PrintScale : Double;
XCorrection : Double;
YCorrection : Double;
PrintScaleMode : TPrintScaleMode;
PrintKind : TPrintKind;
LeftOffset : Integer;
BottomOffset : Integer;
BorderSize : Integer;
Orientation : Integer;
PaperLength : Integer;
PaperWidth : Integer;
PaperSource : Integer;
Scale : Integer;
PrintQuality : Integer;
MediaType : Integer;
DitherType : Integer;
SkipColorCheck : Boolean;
End;

 

TPrintRange = (ePrintAllPages, ePrintCurrent, ePrintRange);

 

TPrintJobKind = (ePrintAsSingleJob, ePrintAsMultipleJobs);

 

TPrintWhat = (ePrintAllDocuments, ePrintActiveDocument, ePrintSelection, ePrintScreenRegion);

 

TPrinterOptionsRecord = Record
Copies : Integer;
Duplex : Integer;
TrueTypeOptions : Integer;
Collate : Integer;
PrintRange : TPrintRange;
PrintRangeFirst : Integer;
PrintRangeLast : Integer;
PrintJobKind : TPrintJobKind;
PrintWhat : TPrintWhat;
MaxPage : Integer;
AllowPrintRange : Boolean;
AllowPrintCurrent : Boolean;
End;

 

TSignalRange = (srCurrent, srAll);

 

TTimeRange = (trCurrent, trAll, trCustom);

 

TTimeScale = (tsCurrent, tsPages);

 

TPrintParams = Record
PageWidth : Integer;
PageHeight : Integer;
HorizontalMargin : Integer;
VerticalMargin : Integer;
PrintRatioX : Double;
PrintRatioY : Double;
PrintPageX : Integer;
PrintPageY : Integer;
PrinterDC : LongWord;
UseColor : Boolean;
FitToPage : Boolean;
CenterHorizontal : Boolean;
CenterVertical : Boolean;
SignalRange : TSignalRange;
TimeRange : TTimeRange;
TimeScale : TTimeScale;
TimeRangeStart : Double;
TimeRangeEnd : Double;
PagesWide : Integer;
End;

 

TAddRemoveParameterOption = (eAddRemoveYes, eAddRemoveNo, eAddRemoveBlankConditional);

 

{Numeric types}

TCoord = Integer;
TReal = Double;
PReal = ^TReal;
TDouble = Double;
PDouble = ^TDouble;
PAngle = ^TAngle;
TAngle = TReal;
TGeometry = TReal;
PGeometry = ^TReal;
TCCTTax = TReal;
TDxCoord = Single;

TMeasureUnit = (cUnitMil, cUnitMM, cUnitIN, cUnitCM, cUnitDXP, cUnitM);

TObjectHandle = Integer;

TBitField = Word;
THoleSize = TCoord;
TFontID = SmallInt;
TChannelOffset = Integer;

TQueryMode = (eSetState, eGetState, eApplyState);

TPwrGnd = (eSNoConnection,

eSReliefToPwr1, eSDirectToPwr1, eSTaggedToPwr1,
eSReliefToPwr2, eSDirectToPwr2, eSTaggedToPwr2,
eSReliefToPwr3, eSDirectToPwr3, eSTaggedToPwr3,
eSReliefToPwr4, eSDirectToPwr4, eSTaggedToPwr4);

TRuleObjectId = (eRuleObject_None, eRuleObject_Wire, eRuleObject_Pin, eRuleObject_Smd, eRuleObject_Via, eRuleObject_Fill, eRuleObject_Polygon);

TSetOfRuleObjects = Set Of TRuleObjectId;

TScopeId = (eScope1, eScope2);

TComponentType = (eBJT, eCapactitor, eConnector, eDiode, eIC, eInductor, eResistor);

TNetName = WideString;

TPadName = WideString;
TPadSwapName = WideString;
TFreeStringText = WideString;

TDaisyChainStyle = (eDaisyChainLoad, eDaisyChainTerminator, eDaisyChainSource);


TPattern = WideString;


TV3Layer = (eV3IgnoreLayer,

eV3TopLayer,
eV3MidLayer1,
eV3MidLayer2,
eV3MidLayer3,
eV3MidLayer4,
eV3MidLayer5,
eV3MidLayer6,
eV3MidLayer7,
eV3MidLayer8,
eV3MidLayer9,
eV3MidLayer10,
eV3MidLayer11,
eV3MidLayer12,
eV3MidLayer13,
eV3MidLayer14,
eV3BottomLayer,
eV3TopOverlay,
eV3BottomOverlay,
eV3TopPaste,
eV3BottomPaste,
eV3TopSolder,
eV3BottomSolder,
eV3InternalPlane1,
eV3InternalPlane2,
eV3InternalPlane3,
eV3InternalPlane4,
eV3DrillGuide,
eV3KeepOutLayer,
eV3Mechanical1,
eV3Mechanical2,
eV3Mechanical3,
eV3Mechanical4,
eV3DrillDrawing,
eV3MultiLayer,
eV3ConnectLayer,
eV3BackGroundLayer,
eV3DRCErrorLayer,
eV3HighlightLayer,
eV3GridColor1,
eV3GridColor10,
eV3PadHoleLayer,
eV3ViaHoleLayer);

TV3PlotLayer = (eV3NullPlot,

eV3TopLayerPlot,
eV3MidLayer1Plot,
eV3MidLayer2Plot,
eV3MidLayer3Plot,
eV3MidLayer4Plot,
eV3MidLayer5Plot,
eV3MidLayer6Plot,
eV3MidLayer7Plot,
eV3MidLayer8Plot,
eV3MidLayer9Plot,
eV3MidLayer10Plot,
eV3MidLayer11Plot,
eV3MidLayer12Plot,
eV3MidLayer13Plot,
eV3MidLayer14Plot,
eV3BottomLayerPlot,
eV3TopOverlayPlot,
eV3BottomOverlayPlot,
eV3TopPastePlot ,
eV3BottomPastePlot,
eV3TopSolderPlot ,
eV3BottomSolderPlot,
eV3InternalPlane1Plot,
eV3InternalPlane2Plot,
eV3InternalPlane3Plot,
eV3InternalPlane4Plot,
eV3DrillGuide_Top_BottomPlot,
eV3DrillGuide_Top_Mid1Plot,
eV3DrillGuide_Mid2_Mid3Plot,
eV3DrillGuide_Mid4_Mid5Plot,
eV3DrillGuide_Mid6_Mid7Plot,
eV3DrillGuide_Mid8_Mid9Plot,
eV3DrillGuide_Mid10_Mid11Plot,
eV3DrillGuide_Mid12_Mid13Plot,
eV3DrillGuide_Mid14_BottomPlot,
eV3DrillGuide_SpecialPlot,
eV3KeepOutLayerPlot,
eV3Mechanical1Plot,
eV3Mechanical2Plot,
eV3Mechanical3Plot,
eV3Mechanical4Plot,
eV3DrillDrawing_Top_BottomPlot,
eV3DrillDrawing_Top_Mid1Plot,
eV3DrillDrawing_Mid2_Mid3Plot,
eV3DrillDrawing_Mid4_Mid5Plot ,
eV3DrillDrawing_Mid6_Mid7Plot,
eV3DrillDrawing_Mid8_Mid9Plot,
eV3DrillDrawing_Mid10_Mid11Plot,
eV3DrillDrawing_Mid12_Mid13Plot,
eV3DrillDrawing_Mid14_BottomPlot,
eV3DrillDrawing_SpecialPlot,
eV3TopPadMasterPlot,
eV3BottomPadMasterPlot);

TColor = DWORD;


TDisplay = (eOverWrite, eHide, eShow, eInvert);

TLogicalDrawingMode = (eDisplaySolid,
eDisplayHollow,
eDisplaySelected,
eDisplayDRC,
eDisplayFocused,
eDisplayMultiFocused);

TLogicalDrawingModeSet = Set of TLogicalDrawingMode;

TRouteLayer = (eRLLayerNotUsed,

eRLRouteHorizontal,
eRLRouteVertical,
eRLRouteSingleLayer,
eRLRoute_1_OClock,
eRLRoute_2_OClock,
eRLRoute_4_OClock,
eRLRoute_5_OClock,
eRLRoute_45_Up,
eRLRoute_45_Down,
eRLRouteFanout);

TMacroKind = (eNewNode,

eNewNet,
eNewComponent,
eRedundantNode,
eRedundantNet,
eRedundantComponent,
eNetNameChange,
eComponentFootPrintChange,
eComponentDesignatorChange,
eComponentCommentChange,
eRedundantRule,
eNewRule,
eNewClass);

TAssignNetToConnectedCopper = (eUpdateNone, eUpdateComponent, eUpdateAll);


TRegionVertex = Record

x,y : Double;
End;

TStrokeRecord = Record
X1, Y1, X2, Y2 : TCoord;
End;
TStrokeArray = Array[1..CSKD_MaxStrokes] Of TStrokeRecord;

TChar = Array[0..256] Of Char;

Constants

cNotificationPrefix = 'Altium.DXP';

cNotification = 'Altium.DXP.Unknown';
cAltiumPortalNotification = 'Altium.DXP.Portal';
cDocumentNotification = 'Altium.DXP.Document';
cDocumentRequest = 'Altium.DXP.DocumentRequest';
cModuleNotification = 'Altium.DXP.Module';
cSystemNotification = 'Altium.DXP.System';
cViewNotification = 'Altium.DXP.View';

cDocumentFormNotification = 'Altium.DXP.DocumentForm';
cMessagesNotification = 'Altium.DXP.Message';
cDragDropNotification = 'Altium.DXP.DragDrop';
cVCSNotification = 'Altium.DXP.VCS';
cSoftDesignNotification = 'Altium.DXP.SoftDesign';
cWaveSimNotification = 'Altium.DXP.WaveSim';
cEDM_Notification = 'Altium.DXP.EDM';
cBreakPointNotification = 'Altium.DXP.BreakPoint';
cWatchNotification = 'Altium.DXP.Watch';

 

cDocumentNotification_DocumentLoading = 'DocumentLoading';
cDocumentNotification_DocumentOpening = 'DocumentOpening';
cDocumentNotification_DocumentClosing = 'DocumentClosing';
cDocumentNotification_DocumentActivating = 'DocumentActivating';
cDocumentNotification_DocumentNameChanging = 'DocumentNameChanging';
cDocumentNotification_DocumentCompiled = 'DocumentCompiled';
cDocumentNotification_DocumentCompiling = 'DocumentCompiling';
cDocumentNotification_DocumentBeforeClose = 'DocumentBeforeClose';
cDocumentNotification_DocumentProjectChanged = 'DocumentProjectChanged';
cDocumentNotification_DocumentSaved = 'DocumentSaved';
cDocumentNotification_DocumentModifiedChanged = 'DocumentModifiedChanged';
cDocumentNotification_DocumentHidden = 'DocumentHidden';
cDocumentNotification_DocumentProjectActivating = 'DocumentProjectActivating';
cDocumentNotification_DocumentScrapCompiling = 'DocumentScrapCompiling';
cDocumentNotification_DocumentScrapCompiled = 'DocumentScrapCompiled';
cDocumentNotification_ProjectClosing = 'ProjectClosing';
cDocumentNotification_DocumentClosed = 'DocumentClosed';
cDocumentNotification_ProjectVariantChanged = 'ProjectVariantChanged';
cDocumentNotification_ProjectDeviceSheetsChanged = 'ProjectDeviceSheetsChanged';
cDocumentNotification_DocumentGenerated = 'DocumentGenerated';
cDocumentNotification_DocumentRemoved = 'DocumentRemoved';
cDocumentNotification_DocumentPreviewUpdated = 'DocumentPreviewUpdated';
cDocumentNotification_DocumentProjectPreviewGenerationStarted = 'DocumentProjectPreviewGenerationStarted';
cDocumentNotification_DocumentProjectPreviewGenerationFinished = 'DocumentProjectPreviewGenerationFinished';
cDocumentNotification_DocumentWorkspaceLoad_Begin = 'DocumentWorkspaceLoad_Begin';
cDocumentNotification_DocumentWorkspaceLoad_End = 'DocumentWorkspaceLoad_End';
cDocumentNotification_DocumentWorkspaceSave_Begin = 'DocumentWorkspaceSave_Begin';
cDocumentNotification_DocumentWorkspaceSave_End = 'DocumentWorkspaceSave_End';
cDocumentNotification_DocumentRouterStarted = 'DocumentRouterStarted';
cDocumentNotification_DocumentRouterStopped = 'DocumentRouterStopped';
cDocumentNotification_DocumentOwnershipChanged = 'DocumentOwnershipChanged';
cDocumentNotification_DocumentChangedOutsideEditor = 'DocumentChangedOutsideEditor';
cDocumentNotification_DocumentSwPlatformOpened = 'DocumentSwPlatformOpened';
cDocumentNotification_DocumentSwPlatformChanged = 'DocumentSwPlatformChanged';
cDocumentNotification_DocumentSwPlatformOptionChanged = 'DocumentSwPlatformOptionChanged';
cDocumentNotification_DocumentSwPlatformCompiled = 'DocumentSwPlatformCompiled';
cDocumentNotification_DocumentHDLWaveSignalDeleting = 'DocumentHDLWaveSignalDeleting';cViewNotification_DocumentDataInserted = 'DocumentDataInserted';
cViewNotification_DocumentDataDeleted = 'DocumentDataDeleted';
cViewNotification_DocumentDataModified = 'DocumentDataModified';
cViewNotification_DocumentDataRefresh = 'DocumentDataRefresh';
cViewNotification_ApplicationStartupComplete = 'ApplicationStartupComplete';
cViewNotification_ApplicationShutdownStarted = 'ApplicationShutdownStarted';
cViewNotification_LicenseDetailsChanged = 'LicenseDetailsChanged';
cViewNotification_PanelsChanged = 'PanelsChanged';
cViewNotification_LicenseDetailsChanged_RefreshDisplay = 'LicenseDetailsChanged_RefreshDisplay';
cViewNotification_AvailableUpdatesListRetrieved = 'AvailableUpdatesListRetrieved';
cViewNotification_ApplicationDeactivated = 'ApplicationDeactivated';
cViewNotification_ImportedPreferences = 'ImportedPreferences';
cViewNotification_ObjectNavigated = 'ObjectNavigated';
cViewNotification_GroupNavigated = 'GroupNavigated';
cViewNotification_NavigationHistory = 'NavigationHistory';
cViewNotification_RefreshNavigationPanels = 'RefreshNavigationPanels';
cViewNotification_ObjectCrossprobed = 'ObjectCrossprobed';
cViewNotification_GroupCrossprobed = 'GroupCrossprobed';
cViewNotification_BeginRefreshNavigationPanels = 'BeginRefreshNavigationPanels';
cViewNotification_FavoriteFoldersChanged = 'FavoriteFoldersChanged';
cViewNotification_ScopeChanged = 'ScopeChanged';

cDocumentRequest_DocumentCanCompile = 'DocumentCanCompile';

cDocumentRequest_DocumentCanClose = 'DocumentCanClose';

cDocumentFormNotification_DocumentFormActivated = 'DocumentFormActivated';

cDocumentFormNotification_DocumentFormDeActivated = 'DocumentFormDeActivated';

cModuleNotification_ModuleLoaded = 'ModuleLoaded';


cSystemNotification_LibrariesUpdated = 'LibrariesUpdated';

cSystemNotification_SystemPreferencesChanged = 'SystemPreferencesChanged';
cSystemNotification_TextEditPreferencesChanged = 'TextEditPreferencesChanged';
cSystemNotification_PCBPreferencesChanged = 'PCBPreferencesChanged';
cSystemNotification_SchPreferencesChanged = 'SchPreferencesChanged';
cSystemNotification_SchPreferencesChangedWithUpdate = 'SchPreferencesChangedWithUpdate';
cSystemNotification_CamtasticPreferencesChanged = 'CamtasticPreferencesChanged';
cSystemNotification_PCB3DPreferencesChanged = 'PCB3DPreferencesChanged';
cSystemNotification_VersionControlPreferencesChanged = 'VersionControlPreferencesChanged';
cSystemNotification_SchPreferencesChanged_UpdateStringsFont = 'SchPreferencesChanged_UpdateStringsFont';
cSystemNotification_CustomDynamicHelpUpdated = 'CustomDynamicHelpUpdated';
cSystemNotification_EmbeddedPreferencesChanged = 'EmbeddedPreferencesChanged';
cSystemNotification_ScriptingPreferencesChanged = 'ScriptingPreferencesChanged';
cSystemNotification_FPGAPreferencesChanged = 'FPGAPreferencesChanged';
cSystemNotification_ReleaseManagementChanged = 'ReleaseManagementChanged';
cSystemNotification_LabFeaturesChanged = 'LabFeaturesChanged';
cSystemNotification_VersionControlPreferencesChangedButNotYetApplied = 'VersionControlPreferencesChangedButNotYetApplied';
cSystemNotification_InstallationManagerPreferencesChanged = 'InstallationManagerPreferencesChanged';
cSystemNotification_MorfikPreferencesChanged = 'MorfikPreferencesChanged';
cSystemNotification_WebAppsPreferencesChanged = 'WebAppsPreferencesChanged';

cDXPAltiumPortal_LoggedIn = 'LoggedIn';

cDXPAltiumPortal_LoggedOut = 'LoggedOut';
cDXPAltiumPortal_FailedLogin = 'FailedLogin';
cDXPAltiumPortal_ResettingPassword = 'ResettingPassword';
cDXPAltiumPortal_LoggedIn_InvalidSession = 'LoggedIn_InvalidSession';
cDXPAltiumPortal_CacheLoaded = 'CacheLoaded';
cDXPAltiumPortal_TemporarilyLoggedIn = 'TemporarilyLoggedIn';
cDXPAltiumPortal_ConnectWithAltiumChanged = 'ConnectWithAltiumChanged';
cDXPAltiumPortal_RetrievedOperator = 'RetrievedOperator';
cDXPAltiumPortal_RetrievedOperatorAccount = 'RetrievedOperatorAccount';

cMessagesNotification_MessagesAdd = 'MessagesAdd';

cMessagesNotification_MessagesReplaceLast = 'MessagesReplaceLast';
cMessagesNotification_MessagesFullUpdate = 'MessagesFullUpdate';
cMessagesNotification_MessagesClearAll = 'MessagesClearAll';
cMessagesNotification_MessagesReplaceLastOfSameClass = 'MessagesReplaceLastOfSameClass';

cDragDropNotification_DragDropFinished = 'DragDropFinished';


cVCSNotification_DocumentsCommited = 'DocumentsCommited';

cVCSNotification_VCSStatusChanged = 'VCSStatusChanged';
cVCSNotification_VCSRevisionsChanged = 'VCSRevisionsChanged';
cVCSNotification_VCSLocationInRepositoryChanged = 'VCSLocationInRepositoryChanged';
cVCSNotification_VCSFilesDeleted = 'VCSFilesDeleted';

cNexusNotification_NexusBeginUpdate = 'NexusBeginUpdate';

cNexusNotification_NexusEndUpdate = 'NexusEndUpdate';
cNexusNotification_NexusOnIdle = 'NexusOnIdle';
cNexusNotification_NexusConnectionStatusChanged = 'NexusConnectionStatusChanged';
cNexusNotification_NexusPortsChanged = 'NexusPortsChanged';
cNexusNotification_NexusPortChainsChanged = 'NexusPortChainsChanged';
cNexusNotification_NexusProjectCoreTreeChanged = 'NexusProjectCoreTreeChanged';
cNexusNotification_NexusProcessFlowStatusChanged = 'NexusProcessFlowStatusChanged';
cNexusNotification_NexusInstrumentAction = 'NexusInstrumentAction';
cNexusNotification_NexusFPGAProgrammed = 'NexusFPGAProgrammed';
cNexusNotification_NexusInstrumentsChanged = 'NexusInstrumentsChanged';
cNexusNotification_NexusHardDeviceUserChange = 'NexusHardDeviceUserChange';
cNexusNotification_NexusReleaseChanged = 'NexusReleaseChanged';

cSoftDesignNotification_SoftDesignNanoboardsChanged = 'SoftDesignNanoboardsChanged';

cEDM_Notification_VaultsChanged = 'EDM_Notification_VaultsChanged';

cEDM_Notification_ReleaseCommitted = 'EDM_Notification_ReleaseCommitted';

cBreakpointNotification_BreakpointAdded = 'BreakpointAdded';

cBreakpointNotification_BreakpointRemoved = 'BreakpointRemoved';
cBreakpointNotification_BreakpointChanged = 'BreakpointChanged';

cWatchNotification_WatchAdded = 'WatchAdded';

cWatchNotification_WatchRemoved = 'WatchRemoved';
cWatchNotification_WatchChanged = 'WatchChanged';

cWaveSimNotification_DcumentHDLWaveSignalDeleting = 'DcumentHDLWaveSignalDeleting';


cMeasureUnitSuffixes : Array[TMeasureUnit] Of String = ('mil', 'mm', 'in', 'cm', 'dxp', 'm');

cMeasureUnitConvert : Array[TMeasureUnit, TMeasureUnit] Of Double =
(
// to mil mm in cm dxp m
(1 , 2.54/100 , 1/1000 , 2.54/1000 , 1/10 , 2.54/100000), // from mils
(100/2.54 , 1 , 1/25.4 , 1/10 , 10/2.54 , 1/1000 ), // from mm
(1000 , 25.4 , 1 , 2.54 , 100 , 0.0254 ), // from in
(1000/2.54 , 10 , 1/2.54 , 1 , 100/2.54 , 1/100 ), // from cm
(10 , 2.54/10 , 1/100 , 2.54/100 , 1 , 2.54/10000 ), // from dxp
(100000/2.54, 1000 , 100/2.54, 100 , 10000/2.54, 1 ) // from m
);

//cModuleLoaded = 0;

CSKD_MaxStrokes = 2000;

 

UM_QUERYSTATE = WM_USER + 1;

WM_ActivatedByMouse = WM_USER + 2007;
xqsGetModified = 1;
xqsClearModified = 2;

//Status Bar Commands
cStatusBar_Panel1 = 1;
cStatusBar_Panel2 = 2;
cStatusBar_Panel3 = 3;
cStatusBar_Panel4 = 4;
cStatusBar_SetDefault = -1;
cStatusBar_WindowCaption = -2;
cStatusBar_Push = -3;
cStatusBar_Pop = -4;
cStatusBar_ProgressBarStart = -5;
cStatusBar_ProgressBarStop = -6;
cStatusBar_ProgressBarStep = -7;
cStatusBar_ComplexOpBegin = -8;
cStatusBar_ComplexOpEnd = -9;
cStatusBar_UndeterminedOpBegin = -10;
cStatusBar_UndeterminedOpEnd = -11;

 

cLockedFilesRecordName = 'LockedFiles.loc';
cSectionName = 'LockedFile';
cLockedFileName = 'Filename';
cComputerName = 'ComputerName';
cUserName = 'UserName';
cProcessID = 'ProcessID';
cLockFileExtensionSuffix = '_loc';
cLockFileNamePrefix = '~$';

 

cImageIndexMarker_NoError = 71;
cImageIndexMarker_Warning = 72;
cImageIndexMarker_Error = 73;
cImageIndexMarker_Fatal = 74;
cImageIndexMarker_Suppressed = 259;


cImageIndex_ErrorLevels : Array[TErrorLevel] Of Integer = (cImageIndexMarker_NoError,
cImageIndexMarker_Warning,
cImageIndexMarker_Error,
cImageIndexMarker_Fatal);

cADTempFileNamePrefix = 'Pro';

cSettingsFileName = 'PrefFolder.ini';
cPrefLocationSection = 'Preference Location';
cPrefIdentHeader_PrevBuild = 'Build';

cInternalUnits = 10000; {ths Of a mil}
cMilAccuracy = cInternalUnits Div 10;
cMMAccuracy = cMilAccuracy * 100;


// SI Model parameter names
cSIValueParamName = 'VALUE';
cSITypeParamName = 'TYPE';
cSITechParamName = 'TECH';
cSIMappingParamName = 'MAPPING';
cSIModelParamName = 'SI_MODEL';
cSIInputModelParamName = 'SI_INPUT_MODEL';
cSIOutputModelParamName = 'SI_OUTPUT_MODEL';
cSIIBISTypeParamName = 'SI_IBIS_TYPE';
cIbisModelFileExtension = 'ibis';
cPinModelParameterPrefix = 'PinModel';


cMAX_SIGNAL_LAYER = $FFFF;

cMISC_LAYER_FAMILY = $00;
cELECTRICAL_LAYER_FAMILY = $01;
cMECHANICAL_LAYER_FAMILY = $04;

cSTANDARD_LAYER_FLAGS = $0000;
cEXTENDED_LAYER_FLAGS = $0001;

cSIGNAL_LAYER_FLAGS = $0101;
cMID_LAYER_FLAGS = $0102;
cINTERNAL_PLANE_LAYER_FLAGS= $0104;

cMECHANICAL_LAYER_FLAGS = $0400;

cMAX_SIGNAL_LAYER_S09 = 32;
cMAX_MID_LAYER_S09 = 30;
cMAX_INTERNAL_PLANE_LAYER_S09 = 16;cMaxReferenceCount = 200;

cMaxPlotterPens = 8;cInBoardBitMask = $01;

cInPolygonBitMask = $02;
cInComponentBitMask = $08;
cInNetBitMask = $10;
cInCoordinateBitMask = $20;
cInDimensionBitMask = $40;

cMaxNetNameLength = 50;

cMaxFreeStringLength = 254;
cMaxPadTypeNameLength = 10;
cMaxPatternLength = 250;
cMaxCoord = 99999 * cInternalUnits;
cMinCoord = 0 * cInternalUnits;
cColorMask = $000F;
cDRCErrorBitMask = $0008;
cSelectedBitMask = $0010;
cAllowGlobEditBitMask = $0100;
cTentingBitMask = $0400;
cTestPoint_TopBitMask = $0800;
cKeepoutBitMask = $1000;
cTestPoint_BottomBitMask = $2000;
cTearDropBitMask = $4000;
cUserRoutedBitMask = $8000;

cBitfield3Disabled = $0001;
cBitField3TentingTop = $0002;
cBitField3TentingBottom = $0004;
cBitField3Undefined4 = $0008;
cBitField3Undefined5 = $0010;
cBitField3Undefined6 = $0020;
cBitField3Undefined7 = $0040;
cBitField3Undefined8 = $0080;
cBitField3Undefined9 = $0100;
cBitField3Undefined10 = $0200;
cBitField3Undefined11 = $0400;
cBitField3Undefined12 = $0800;
cBitField3Undefined13 = $1000;
cBitField3Undefined14 = $2000;
cBitField3Undefined15 = $4000;
cBitField3Undefined16 = $8000;

Found an issue with this document? Highlight the area, then use Ctrl+Enter to report it.

Contact Us

Contact our corporate or local offices directly.

We're sorry to hear the article wasn't helpful to you.
Could you take a moment to tell us why?
200 characters remaining
You are reporting an issue with the following selected text
and/or image within the active document: